ย่อมากจาก Multipurpose internet Mail Extensions
มาตรฐานสำหรับระบุชนิดของข้อมูล ซึ่งถูกคิดค้นมาเพื่อการแนบไฟล์ไปกับอี-เ มล์ (E-mail) แต่ต่อมาถูกใช้ในหลายๆ งาน เช่น ระบบเวบ (Web) ด้วย เช่น เท็กซ์/เอชทีเอ็มแอล (text/html) คือ ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร และเป็นข้อมูล HTML…

เป็นเวบเพจ (Web Page) หรือโฮมเพจ (Home Page) ที่ถูกกำหนดตายตัว จะเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีถูกแทน หรือแก้ไขเพิ่มเติมโดยผู้ควบคุมระบบเท่านั้น ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโต้ตอบ หรือควบคุมการค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลได้

ในเวบเพจปัจจุปัน ไม่ค่อยนิยมใช้ Static Web Page กันแล้ว เพราะด้วยเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงอย่างร็วดเร็วและมีปริมาณมาก หากยังใช้ Static Web Page ก็จะไม่ทันสมัย และอีกสาเหตุหนึ่ง ปัจจุบันเวบเพจส่วนมากก้าวเข้าสู่ยุค 2.0 ซึ่งมีการโต้ตอบ หรือแสดงความคิดเห็นในเวบเพจได้ จึงไม่นิยมใช้ Static Web Page กันแล้ว…

คำศัพท์ : Data

ความหมาย : ข้อมูล ทุกสิ่งที่นำเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อมูล (อังกฤษ: data) หรือ ข้อมูลดิบ หมายถึง ข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อาจจะเป็นตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ก็ได้. ข้อมูลที่ดีจะต้องมีความถูกต้องแม่นยำ และเป็นปัจจุบัน เช่น ปริมาณ ระยะทาง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ คะแนนของนักเรียน รายงาน บันทึก ฯลฯ
ระบบ การจัดการความรู้ ทั้งหมดได้แก่
ข้อมูล –สารสนเทศ –ความรู้ …


WAP (Wireless Application Protocol) หมายถึง เทคโนโลยีซึ่งสามารถทำให้อุปกรณ์ไร้สายต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องปาล์ม (Palm) หรือแม้แต่เพจเจอร์ กลายเป็นอุปกรณ์สำหรับอินเตอร์เน็ตไร้สาย

i7 ได้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ คุณ “kullachartyo” ได้ตอบไว้ใน http://guru.google.co.th
“WAP ( Wireless Application Protocol ) เป็น Protocol ที่เป็นมาตรฐานสากล ที่เกิดจากความร่วมมือกันของ หลายๆบริษัท ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือ เพื่อนำเอาลูกเล่นหรือ ความสามารถ ต่างๆ ของ Wireless Application และ ของทางด้าน Internet ให้มาใช้ได้ …

การติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์
oil glycerin fragrance blend Safety Net-Free No Scientific Evidence That Soy Candle Amber Rose
(Roseseed)
The Health Benefits of exercise and wear alone but a human and color
Love Spell Scented Soy Protein Can Help You Prevent Heart Disease…